Wózek widłowy – nauka

Results

#1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

#2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

#3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

#4. Dozorem technicznym nazywamy

#5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

#6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako

#7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać

#8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

#9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

#10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

#11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

#12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

#13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

#14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

#15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

#16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

#17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

#18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

#19. Nieszczęśliwy wypadek to

#20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

#21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

#22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

#23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

#24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

#25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

#26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.

#27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

#28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

#29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

#30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

#31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

#32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

#33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

#34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

#35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

#36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

#37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący

#38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

#39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy

#40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

#41. Obowiązki obsługującego określone są

#42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

#43. Jednostka dozoru technicznego jest

#44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

#45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

#46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

#47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

#48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

#49. Decyzja wydana przez UDT

#50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

#51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

#52. Zaświadczenia kwalifikacyjne

#53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

#54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

#55. Instrukcja eksploatacji to

#56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

#57. Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

#58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

#59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

#60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

#61. Obsługującemu nie wolno

#62. Formami dozoru technicznego są

#63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

#64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

#65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

#66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest

#67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

#68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

#69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

#70. Instrukcja stanowiskowa

#71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

#72. Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

#73. Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

#74. Masą netto 1000 l wody wynosi od

#75. Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

#76. Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

#77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

#78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

#79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

#80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

#81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

#82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

#83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

#84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

#85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

#86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

#87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

#88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

#89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

#90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

#91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

#92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

#93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

#94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

#95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

#96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

#97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

#98. Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

#99. Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

#100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

#101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

#102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

#103. Widząc świecącą się kontrolkę operator

#104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

#105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

#106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

#107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

#108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

#109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

#110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

#111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego ?

#112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

#113. W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

#114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

#115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

#116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

#117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

#118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna

#119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

#120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

#121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

#122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

#123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

#124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

#125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

#126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

#127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

#128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

#129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

#130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

#131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

#132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

#133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

#134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

#135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

#136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

#137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

#138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

#139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

#140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

#141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

#142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

#143. Akumulatory kwasowe można ładować

#144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

#145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

#146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

#147. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do

#148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

#149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

#150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

#151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

#152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

#153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

#154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

#155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

#156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

#157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

#158. Po zakończeniu pracy operator powinien

#159. Sprawne dźwignie sterujące

#160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

#161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

#162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

#163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

#164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

#165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

#166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

#167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

#168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

#169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

#170. Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

#171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

#172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

#173. Ładunek należy transportować

#174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

#175. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

#176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

#177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

#178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

#179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

#180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

#181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

#182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

#183. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

#184. W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

#185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

#186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

#187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

#188. Przyczyną utraty stateczności wózka może być

#189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

#190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

#191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

#192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowczą operator powinien sprawdzić

#193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

#194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

#195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

#196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

#197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

#198. W chwili wywracania się wózka należy

#199. Wózek może stracić stateczność na skutek

#200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

#201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

#202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

#203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

#204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

#205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

#206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

#207. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

#208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

#209. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

#210. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

#211. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

#212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

#213. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

#214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

#215. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

#216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

#217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

#218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

#219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

#220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

#221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

#222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

#223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

#224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

#225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

#226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

#227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

#228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

#229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

#230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

#231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

#232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

#233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

#234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

#235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

#236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

#237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

#238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

#239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

#240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

#241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

#242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

#243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

#244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

#245. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o

Finish